Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wstęp w sprawie dostępności

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego WSPL SP ZOZ w Gdyni. Strona internetowa jest zgodna z wytycznymi WCAG 2.0 na poziomie AA.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
 2. nie zapewniamy informacji przetłumaczonych na polski język migowy,
 3. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 4. formularz kontaktowy (znajdujący się w zakładce Kontakt) nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Pacjenci mogą rozpoznać narzędziem OCR, ewentualnie skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas na wskazany w kontaktach nr telefonu,
 5. dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 4 kwietnia 2019 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli pacjent potrzebuje dostępu do nich, to musi drogą elektroniczną lub telefoniczną skontaktować się z nami i wskazać dokładnie, o które chodzi i określić, jak mamy przekazać,
 6. mapy w zakładce Lokalizacja są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników.

Pozostałe informacje

Deklaracja sporządzono dnia : 2021-03-30
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2021-04-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny i za pomocą Walidatora DD udostępnionego na stronie: https://deklaracja-dostepnosci.info/walidator.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Funkcję koordynatora ds. dostępności w WSPL SP ZOZ w Gdyni pełni Pan Dariusz Smoliński. Kontaktować można się drogą elektroniczną na adres e-mailowy: wspl@wspl-gdynia.pl, a także dzwoniąc na nr telefonu 58 711-60-13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i Informacyjno-komunikacyjna

Budynki w których świadczone są usługi medyczne przez Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską w Gdyni:

Budynek przy ul Pułaskiego 4:

 • wejście główne do budynku z poziomu gruntu,
 • rozkładany podjazd,
 • budynek 1 piętrowy wyposażony w schody oraz windę,
 • toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • brak informacji głosowych i pętli indukcyjnej (wszelkie informacje można uzyskać w Rejestracji),
 • brak informacji wizualnych i dotykowych,
 • nie jest dostępny tłumacz języka migowego,
 • brak informacji o możliwości wstępu z psem asystującym i innych ograniczeniach.

Budynek przy ul Pułaskiego 3-5:

 • wejście do budynku po schodach lub podjazdem,
 • budynek parterowy, więc nie ma potrzeby instalacji urządzeń transportowych,
 • toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • brak informacji głosowych i pętli indukcyjnej (wszelkie informacje można uzyskać w Rejestracji),
 • brak informacji wizualnych i dotykowych,
 • nie jest dostępny tłumacz języka migowego,
 • brak informacji o możliwości wstępu z psem asystującym i innych ograniczeniach.

Budynek przy ul Grudzińskiego 4:

 • do budynku prowadzą 2 wejścia; wejście główne po schodach, a dla osób niepełnosprawnych od tyłu obiektu,
 • wejście do budynku po schodach lub podjazdem,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • parking ogólnodostępny,
 • brak informacji głosowych i pętli indukcyjnej (wszelkie informacje można uzyskać w Rejestracji),
 • brak informacji wizualnych i dotykowych,
 • nie jest dostępny tłumacz języka migowego,
 • brak informacji o możliwości wstępu z psem asystującym i innych ograniczeniach.

Budynek przy rondzie Bitwy pod Oliwą 1:

 • wejście główne do budynku z poziomu gruntu,
 • oddział przychodni na parterze, więc nie ma potrzeby instalacji urządzeń transportowych,
 • winda na I piętro (budynek 1 piętrowy),
 • toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • parking ogólnodostępny,
 • brak informacji głosowych i pętli indukcyjnej (wszelkie informacje można uzyskać w Rejestracji),
 • brak informacji wizualnych i dotykowych,
 • nie jest dostępny tłumacz języka migowego,
 • brak informacji o możliwości wstępu z psem asystującym i innych ograniczeniach.